• Actele de proprietate (contractul de vânzare, proces verbal de predare-primire, contract de donație, contract de partaj, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.).
  • Certificat de atestare fiscală de la Primăria locului unde se află bunul pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca nu are datorii.
  • Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciară deschisă.
  • Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

*** în cazul în care una sau ambele părți sunt persoane juridice, acestea vor prezenta:

  • Certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Certificatul constatator cu situația societății (nu mai vechi de 30 de zile). – se poate solicita și de către biroul nostru.