Comodantul – proprietarul care dă bunul spre folosință

  •  Actele de proprietate (contractul de vânzare, proces verbal de predare-primire, contract de donație, contract de partaj, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.).
  • extrasul de carte funciară
  • Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Comodatarul – cel care primește în folosință bunul

  • Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

*** în cazul în care una sau ambele părți sunt persoane juridice, acestea vor prezenta:

  • Certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Certificatul constatator cu situația societății (nu mai vechi de 30 de zile)