• Actele de proprietate (contractul de vânzare, proces verbal de predare-primire, contract de donație, contract de partaj, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.).
  • Certificat de atestare fiscală de la Primăria locului unde se află bunul pe numele proprietarului, din care să rezulte ca nu are datorii către bugetul de stat.
  • Extras de Carte Funciară pentru imobile – acest document se obține prin intermediul biroului notarial;
  • Actele de identitate ale părților (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport).
  • Certificat de căsătorie – dacă una sau mai multe dintre părți este/sunt căsătorit/e