•  Actele de proprietate (contractul de vânzare, proces verbal de predare-primire, contract de donație, contract de partaj, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • Certificat de atestare fiscală de la Primăria locului unde se află bunul, pe numele proprietarului, din care să rezulte că nu are datorii către bugetul de stat.
  • Certificat de performanță energetică (nu este nevoie în cazul contractului de donație);
  • Extras de Carte Funciară pentru imobile – acest document se obține prin intermediul biroului notarial;
  • Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari (în cazul apartamentelor), din care să rezulte că proprietarul nu are debite asociație;
  • Certificat de urbanism (pentru terenuri);
  • Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
  • Facturile și chitanțele care atestă plata consumului de utilități la care este racordat imobilul;