•  Actele de proprietate (contractul de vânzare, proces verbal de predare-primire, contract de donație, contract de partaj, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • Certificat de atestare fiscală de la Primăria locului unde se află bunul, pe numele proprietarului, din care să rezulte că nu are datorii către bugetul de stat.
 • Certificat de performanță energetică (nu este nevoie în cazul contractului de donație);
 • Extras de Carte Funciară pentru imobile – acest document se obține prin intermediul biroului notarial;
 • Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari (în cazul apartamentelor), din care să rezulte că proprietarul nu are debite asociație;
 • Certificat de urbanism (pentru terenuri);
 • Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
 • Facturile și chitanțele care atestă plata consumului de utilități la care este racordat imobilul;
 • În cazul imobilelor naționalizate, adeverință de la Primăria locului situării imobilului privind lipsa unei proceduri administrative/litigiu de restituire în baza Legii nr. 10/2001 și OG nr. 92/2000;
 • În cazul monumentelor istorice sau terenurilor situate în extravilan care au categorie de folosință agricolă, adeverință de neexercitare a dreptului de preemțiune al Statului Român, coproprietarilor, arendașilor sau vecinilor, după caz;

*** în cazul în care una sau ambele părți sunt persoane juridice, acestea vor prezenta:

 • Certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Certificatul constatator cu situația societății (nu mai vechi de 30 de zile).