Actele de stare civilă care fac dovada relației de rudenie cu defunctul:

 • certificatul de deces – în original;
 • certificatul de căsătorie al soțului supraviețuitor (sau certificat deces ori certificat moștenitor) – în original;
 • certificatele de naștere și căsătorie ale descendenților sau altor rude care au vocație succesorală – în original;
 • testament în original (dacă există).

Actele de proprietate cu privire la bunurile defunctului:

 • actele de proprietate privind bunuri imobile – în original: contract vânzare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; certificat de moștenitor, contract de partaj, contract de donație etc.
 • certificat de atestare fiscală, în original, de la Primăria unde există bunuri pe numele defunctului;
 • actele de proprietate ale autoturismului (talon, carte de identitate), în original;
 • certificat de acționar;
 • extras de cont de la bancă – dacă există sume de bani;
 • act de concesiune pentru locul de veci – în original;
 • adeverința cu valoarea locului de veci de la Administrația Cimitirelor sau Parohie;

Cererea pentru deschiderea succesiunii (se va completa în ziua depunerii actelor la biroul nostru).

De asemenea, la termenul acordat de către notarul public pentru soluționarea cauzei succesorale moștenitorii se vor prezenta la biroul notarial (personal sau prin mandatar) împreună cu
doi martori care nu au fost rude cu defunctul și care să declare în scris că l-au cunoscut pe acesta personal.

Pentru succesibilii (potențiali moștenitori) incapabili (minori, interziși judecătorești), se va face o adresa la primărie pentru a se numi prin dispoziția primarului un curator special.

În cazul în care unul sau mai multi succesibili vin la moștenire prin mandatar, reprezentantul acestuia/acestora va prezenta în original procura specială autentică, pentru a se depune la dosar.