• Conform Codului civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.
  • Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate.
  • Notarul public sesizat cu cererea de deschidere a procedurii succesorale are obligația de a-și verifica în prealabil competența. Procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.
  • În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabilește calitatea moștenitorilor și legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum și compunerea masei succesorale. Calitatea de succesibil sau, după caz, titlul de legatar, precum și numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă, prin testament și cu martori. Bunurile care compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau prin orice alt mijloc de probă admis de lege.
  • Certificatul de moștenitor eliberat de notarul public face dovada calității de moștenitor, legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota ce se cuvine fiecăruia.
  • La cererea moștenitorilor, notarul poate elibera certificat de calitate de moștenitor, care atestă numărul, calitatea și întinderea drepturilor tuturor moștenitorilor legali, fără a se face mențiune cu privire la compunerea masei succesorale.
  • După emiterea certificatului de moștenitor sau a certificatului de calitate de moștenitor, cu acordul tuturor moștenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală, eliberând un certificat de moștenitor suplimentar.